OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Pomoc obetiam násilia – pomôžte nám pomáhať. Výzvu nájdete tu.

Pomoc obetiam násilia poskytuje bezplatnú právnu, psychologickú, sociálnu aj morálnu pomoc obetiam všetkých trestných činov a ich blízkym.

PON vychádza z filozofie, že každý, kto sa stane obeťou alebo aj potenciálnou obeťou akéhokoľvek trestného činu má právo na poskytnutie odbornej pomoci. Práve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov majú často pocit, že ich práva nie sú naplnené, nemajú prostriedky na finančne náročnú pomoc a nevedia sa zorientovať v systéme a možnostiach pomoci. Zároveň často dochádza k druhotnej a opakovanej viktimizácii. PON svojimi aktivitami preto dlhodobo prispieva k napĺňaniu základných práv obetí. PON tvorí tím odborníkov (psychológovia, právnici a sociálni pracovníci), preto poskytovaná pomoc napĺňa nároky najvyššej kvality. 

Našu finančnú situáciu sťažila nepredvídateľná pandémia, ktorá ochromila celý svet. Preto sa na vás s nádejou opäť obraciame s prosbou o pomoc. Uvedomujeme si, že výskyt koronavírusu COVID-19 a s ním súvisiace bezpečnostné opatrenia mali nepriaznivý vplyv na výskyt domáceho násilia. Mnoho problémových rodín bolo donútených ostať spoločne doma, pocity frustrácie, strachu, či hnevu boli vystupňované viac než obvykle, čo bohužiaľ v mnohých prípadoch vyústilo do situácií domáceho násilia, ktoré by sa v inej, priaznivejšej spoločenskej situácii nemuseli vôbec vyskytnúť.
Vzhľadom k tomu stúpol nárast telefonátov  na naše bezplatné poradenské linky, čo malo za následok vyššie výdavky za tieto služby. V minulom období sa nám tieto výdavky podarilo platiť hlavne vďaka verejným prezentáciám a diskusiám, ale aj podpore skrz rôzne spoločenské udalosti, ktorých výťažok išiel práve na chod nášho združenia Pomoc obetiam násilia. Po skončení pandémie a nútenej izolácie možno očakávať nárast klientely v rámci celého Slovenska. Sme rozhodnutí pomáhať obetiam násilia, trestných činov všetkých druhov telefonicky, ambulantne, mailom i právnym zastupovaním či psychologickou podpornou intervenciou. Sami to nezvládneme, a preto Vás oslovujeme k priloženiu rúk k spoločnému dielu. 

Získané peniaze potrebujeme pre odborné poradenstvo právnikov, advokátov, ktorí zastupujú ťažko skúšané obete, tiež na korešpondenciu a cesty za vyšetrovateľmi, prokurátormi a na súdne pojednávania. Pre zachovanie kvality našich odborných služieb si uvedomujeme aj potrebu neustáleho vzdelávania našich i nových odborníkov i dobrovoľníkov, ktorí chcú participovať na takejto všeobecno-prospešnej službe.  

Ďakujeme za každú pomoc!

Tím PON