OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

POMOC OBETIAM NÁSILIA – VICTIM SUPPORT SLOVAKIA
Nezávislé občianske združenie Pomoc obetiam násilia založili dobrovoľníci poradne pre obete v januári 1999. Vybudovanie poradne pre obete trestných činov a násilia v roku 1999 finančne podporila Nadácia pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov PHARE.

Obete a svedkovia trestnej činnosti sú ľudia, ktorí vstupujú do procesu trestného konania bez vlastného zavinenia, proti svojej vôli a často s perspektívou ďalších stresov a zranení, ktoré im vyšetrovanie a trestné konanie uštedrí. Vyhnúť sa mu však nemôžu – zákon je voči nim prísny. Zároveň však pozornosť, niekedy až úzkostlivá, je venovaná tomu, aby nedošlo k porušovaniu práv páchateľov trestných činov, počnúc zásadou prezumpcie neviny, pokračujúc poskytovaním bezplatnej právnej pomoci a zastupovania v indikovaných prípadoch až po praktiky pripomínajúce šikanu.

V trestnom konaní, ako to máme možnosť sledovať, však akoby nešlo o spravodlivosť, ale o naplnenie litery zákona, o ochranu práv štátu a nielen to. O prokurátoroch si ľudia mylne myslia, že sú na „ich“ strane. Oni však zastupujú štát. Obete nezastupuje nikto. Trestné konanie, jeho procedúry a ľudia v ňom angažovaní, často spôsobujú druhotnú ujmu obetiam.

Nie je nič horšie, ako keď si človek uvedomí, že sa v ťažkej situácii ocitol bez pomoci. Najmä, keď vie, že si sám poradiť nevie a nedokáže. Človek, ktorý sa stal obeťou trestného činu, je bez pomoci ešte viac ohrozený. Veľmi sa mu nechce hovoriť o tom, čo sa stalo, a pomoc potrebuje viac, ako si to možno aj sám myslí, pretože nevie, čo ho čaká, nevie aké má práva, nevie, o čo má žiadať. Potrebuje radu, potrebuje kvalifi kovanú pomoc v kolotoči justície, aby „neprehrával“ druhý raz tam, kde ten, ktorý mu ujmu spôsobil (páchateľ) má
možnosť využívať právne kľučky a úskoky, aby sa trestu vyhol alebo ho dostal čo najmiernejší. A ten, kto bol napadnutý a poškodený zostáva sám, bez pomoci, cíti nedôveru a pocit, že je na ťarchu aj tým, o ktorých si myslel, že sú na jeho strane.

Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov v takej miere, v akej je to pri obmedzených finančných prostriedkoch možné. Je však jasné, že potrebné by bolo oveľa viac: byť telefonicky „on line“ 24 hodín denne, byť fyzicky k dispozícii čo najbližšie k ľuďom (v regionálnych centrách) aspoň v pracovných dňoch, mať možnosť vyslať dobrovoľnícku pomoc v reálnom čase na miesto činu alebo do bydliska klientov. To všetko sa dá urobiť relatívne rýchlo, ak sa spoja sily.

 

Články v tejto kategórii

História združenia

PON v médiách