OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného centra MLYNY Nitra, Verejná zbierka zapísaná v registri zbierok pod reg. č. 403-2016-04187.

Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky číslo SK3683300000002400687365 vedenom vo Fio banke a.s.

  1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet v období od 13.mája 2016 do 30. júna 2016
  2. zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov do stacionárnych pokladničiek dňa 13.mája 2016 v čase od 11:00 do 21:00 hod.

Uvedené finančné príspevky a dary budú výhradne využité na podporu činnosti Poradne PON Nitra, ktorá sídli na adrese Damborského ul. č. 3, 949 01 Nitra

Prostredníctvom tejto kampane chceme:

  1. poukázať a upozorniť na problematiku týrania žien a začať verejne hovoriť o tomto probléme na Slovensku.

  2. zvýšiť povedomie o organizácii pomáhajúcej týraným ženám – OZ PON.

  3. Finančnou „injekciou“ vo forme dobrovoľnej zbierky pre OZ PON. Po podporiť činnosť poradne

Priebežná správa zbierky
Záverečná správa final