OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Právam a potrebám obetí trestných činov sa bude venovať odborná konferencia v NR SR 21.2.2017.

Právam a potrebám obetí trestných činov sa bude venovať odborná konferencia pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministersky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej a predsedníčky výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Eriky Jurinovej. Konferencia, pripravovaná v spolupráci s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, sa bude konať v  kinosále NR SR 21. februára 2017 od 10.00 do 14.00. Organizátori pozývajú odbornú verejnosť, aby sa zapojila do diskusie.

Ochrane práv obetí kriminality sa u nás spravidla venuje menšia pozornosť ako ochrane práv tých, ktorí trestné činy spáchali. Aj túto nerovnosť má riešiť nový zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je v súčasnosti v procese prípravy paragrafového znenia. Jeho príprava si vyžaduje širšiu diskusiu, do ktorej by mala byť zapojená aj odborná verejnosť. Ako hovorí Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia a členka pracovnej skupiny MS SR na prípravu zákona „V rámci rokovaní pracovnej skupiny sa ukázalo, že prizvaní odborníci a zástupcovia rezortov nemajú rovnaký postoj k potrebe takejto právnej úpravy a nemajú ani jednotnú predstavu o potrebách obetí ani o službách obetiam, ich štruktúre, zameraní a obsahu.“ Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a menšiny Erika Jurinová dodáva „Aj keď zákon pripravuje ministerstvo, veľmi mi záleží na tom, aby už predložený zákon bol komplexný a odborne čo najlepšie pripravený. Ľudské práva zraniteľných skupín, medzi ktorými sú aj obete trestných činov, násilia, katastrof, terorizmu a extrémizmu, patrili medzi moje priority ako podpredsedníčky NR SR v minulom volebnom období. V začatej práci mám možnosť ešte intenzívnejšie pokračovať ako predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.“

Odborná konferencia pripravovaná pri príležitosti Európskeho dňa obetí trestných činov (22. február sa bude venovať predovšetkým problematike služieb pre obete v širokom zmysle slova aj pre špecifické skupiny obetí. Táto problematika zároveň predstavuje významnú časť pripravovaného zákona o obetiach.

Bližšie informácie o diskusiách nájdete v programe konferencie.

Pozvánka na konferenciu