OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Už dlhší čas si uvedomujeme, že ak chceme efektívne pomáhať obetiam trestných činov, ktoré sa bez svojho zavinenia dostali do na prvý pohľad neriešiteľných situácií, nestačia na to doterajšie pomerne nestabilné a neisté zdroje. Preto sa usilujeme získať strategických partnerov z podnikateľskej sféry, ktorý by sa podieľal na spolufi nancovaní služieb právnikov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších odborníkov PON-VSS. Táto veta by vcelku mohla vystihnúť celé naše snaženie a činnosť, ale nie je to tak. Skutočnosť je oveľa pestrejšia.

V komunikácii s rôznymi spoločnosťami na území Slovenska sa stretávame so zaujímavými názormi, či postojmi k samotnej problematike násilia a obetí trestnej činnosti. Stretávame sa dokonca aj s tým, že predstavitelia podniku nevedia a nepočuli o obetiach násilia a problémoch, s ktorými zápasia. Skôr to asi bude tak, že pokiaľ sa veľmi blízko nestretnú s konkrétnym prípadom, ľudia nemajú predstavu, čo všetko to obsahuje. Od fyzických (niekedy smrteľných) zranení, psychickej traumy, fi nančnej ujmy, beznádejnej životnej situácie po ďalšie traumy spôsobené vyšetrovaním, výdavky na právnu pomoc a hľadanie novej sily žiť. Žiadna obeť trestného činu, nehody, katastrofy či iného násilia nepríde za svojím šéfom, či iným predstaviteľom spoločnosti, v ktorej pracuje a nebude s ním riešiť svoj problém. Pocit hanby, krivdy, poníženia a pocit, že im aj tak nikto neverí, im v tom bránia. Nikto nemá napísané na čele, že je obeťou. Nepríjemným faktom je skutočnosť, že potenciál stať sa obeťou násilia má takmer každý z nás.

Preto je mimoriadne dôležité, aby každá obeť mala možnosť obrátiť sa na odborníka, či psychológa alebo právnika a vyriešiť svoje problémy. Ale nie každý vie, kde má hľadať pomoc, ako sa to robí a koľko to stojí. Preto je tu Pomoc obetiam násilia, aby sa obete dovolali a domohli svojich práv a získali znova silu žiť. V živote však nič nie je zadarmo a niekto tieto služby musí zaplatiť. Pomoc obetiam násilia je nezisková organizácia, podporovaná do istej miery dotáciou zo štátneho rozpočtu a z darov. No dotácie sú neisté, nevedno, koľko peňazí sa podarí získať a kedy.

Plánovanie a zodpovedné najmä personálne zabezpečenie služieb je veľmi ťažké. PON-VSS si vychováva a školí svojich odborníkov a má jasnú víziu, ako poskytovať služby obetiam v aktuálnom čase. Vzhľadom na veľkú nestabilitu fi nančných zdrojov v priebehu roka však nie je možné zmluvne zaviazať erudovaných a skúsených odborníkov.

Preto sú ostatné zdroje veľmi dôležité. Jednou z ciest je aj podpora spoločností, ktoré si uvedomujú dôležitosť existencie organizácie, ktorá je schopná reálnej pomoci obetiam. KAŽDÉ EURO POMÁHA. To platí pre všetkých potenciálnych partnerov oslovených v projekte Strategický partner. Každý donor má možnosť rozhodnúť sa, či bude podporovať organizáciu ako celok alebo si vyberie určitý projekt, činnosť, či niektorú z poradní. Pomoc je jednoduchá, benefi ty sú obrovské.

Veríme, že aj v tomto roku budeme schopní podať pomocnú ruku tým, ktorí zranení, podvedení, týraní potrebujú konkrétnu pomoc a podporu. My sa im budeme snažiť pomôcť bez nároku na odmenu v každej chvíli. Vy nám môžete POMÔCŤ POMÁHAŤ každým eurom  už teraz.